Geschil met de SVB? Onze ervaren advocaten staan u graag bij.

Heeft u een geschil met de Sociale Verzekeringsbank? Wij helpen u graag bij problemen met kinderbijslag, AOW-pensioen of uw persoonsgebonden budget. In de regel ontvangt u een besluit waarin uw recht wordt gewijzigd. U heeft dan zes weken de tijd daarop te reageren met een bezwaarschrift of met een beroepschrift bij een procedure voor de betreffende rechtbank. Onze advocaten hebben ruime ervaring in procederen in het bestuursrecht, waar ieder besluit van de Sociale Verzekeringsbank onder valt. We gebruiken die kennis graag in uw zaak, en adviseren u omtrent de verder te nemen stappen.

BEZWAARSCHRIFT

Als u het niet eens bent met een besluit van de Sociale Verzekeringsbank dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te komen. Een dergelijke procedure moet tijdig worden gestart, aangezien een bezwaarschrit binnen zes weken na dagtekening door de SVB moet zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat niet tijdig wordt ingediend wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het besluit dat aan u werd verzonden in rechte komt vast te staan. U kunt daar later dan niet meer op terug komen.

Als uw AOW of kinderbijslag is beeindigd of uw aanvraag is afgewezen, dient u eerst in bezwaar te komen tegen het bestreden besluit, voordat u uw geschil kunt voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Het is van belang daarbij uw zaak goed voor te bereiden. In de praktijk kan een bezwaarprocedure gecompliceerd verlopen, doordat het de indiener niet duidelijk is welke gevolgen bepaalde besluiten kunnen hebben. Niet alleen ontvangt u vaak meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar dient te worden gemaakt, ook is het vaak onduidelijk of een brief aan u als belanghebbende daadwerkelijk een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als niet vanaf het eerste moment aan een belanghebbende duidelijk is welke gevolgen de SVB voor ogen had met de beschikking, kan dat grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die in de aanvang van een procedure zijn gemaakt zijn door de werking van de Algemene wet bestuursrecht achteraf vaak niet te herstellen indien niet adequaat wordt gereageerd. De wet verbindt verschillende consequenties aan verschillende beschikkingen. Ook kan het voorkomen dat men niet aan de inhoudelijke (feitelijke) redenen voor een bezwaarprocedure toekomt, omdat een afwijzing van een aanvraag berust op gebreken in de aanvraag. Iedere procedure verdient daarom apart en zorgvuldig te worden bekeken, om er zeker van te zijn dat uw bezwaren op de juiste manieren kenbaar worden gemaakt. Een ervaren advocaat kent de juridische valkuilen en kan u hiervoor behoeden.

Als u ontvankelijk bent in uw bezwaren ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Een bezwaarcommissie is verplicht u in de gelegenheid te stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. Ook hiervoor geldt dat het belanghebbenden vaak niet duidelijk is welke gevolgen de toelichting en het ingediende bezwaarschrift uiteindelijk hebben voor de heroverweging in de bezwaarprocedure. U doet er daarom goed aan professionele rechtshulp in te schakelen. Onze advocaten staan u ook graag bij tijdens de mondelinge behandeling ter hoorzitting.

De SVB dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op bezwaar, waaruit blijkt of de sociale verzekeringsbank uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Bent u het niet eens met dit nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank. Klik voor meer informatie over een beroepsprocedure op 'beroep' in het menu op deze pagina.

Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, en wilt u direct online hulp bij uw bezwaarprocedure? Klik dan op het contactmenu op deze site. Een advocaat met ruime ervaring op het gebied van bezwaarprocedures staat u graag bij in het geschil met de Sociale Verzekeringsbank.

Meer algemene informatie over het recht op AOW treft u hier.Bel gratis:

0800-2457826


Cp zoek naar informatie over uw specifieke zaak? Neem contact met ons op. Bel het gratis nummer of gebruik het contactformulier.

Kinderbijslag

Problemen met de kinderbijslag kunnen ontstaan als er wordt getwijfeld aan het woon- of hoofdadres van het kind, of als niet voldoende duidelijk is wie de zorg voor het kind heeft. De sociale verzekeringsbank kan de kinderbijslag stopzetten of terugvorderen. Voor herstel is een bezwaarprocedure vaak noodzakelijk. Bij spoed kan een procedure bij de rechtbank worden gestart.

AOW

Recht op AOW pensioen is afhankelijk van leeftijd, woonsituatie en mogelijk verblijf in het buitenland voor de opbouw van het recht op AOW. In veel gevallen waarbij de AOW wordt gewijzigd bestaat een geschil over het hoofdverblijf van partners die wel een relatie hebben maar niet samenwonen. Soms wordt fraude verweten en is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk.


Persoonsgebonden budget

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), ook bij hulp in het huishouden. Met dit budget koopt u zelf zorg in. Geschillen kunnen ontstaan bij afwijzing van de PGB aanvraag of bijvoorbeeld problemen met de zorgovereenkomst of declaratie.


Probleem met de sociale verzekeringsbank? Bel gratis 0800-2457826

Pro deo advocaten voor SVB procedures.. Zie voor wmo problemen: advocaat-wmo.nl/