Geschil met de SVB? Onze ervaren advocaten staan u graag bij.

Heeft u een geschil met de Sociale Verzekeringsbank? Wij helpen u graag bij problemen met kinderbijslag, AOW-pensioen of uw persoonsgebonden budget. In de regel ontvangt u een besluit waarin uw recht wordt gewijzigd. U heeft dan zes weken de tijd daarop te reageren met een bezwaarschrift of met een beroepschrift bij een procedure voor de betreffende rechtbank. Onze advocaten hebben ruime ervaring in procederen in het bestuursrecht, waar ieder besluit van de Sociale Verzekeringsbank onder valt. We gebruiken die kennis graag in uw zaak, en adviseren u omtrent de verder te nemen stappen.

BEZWAARSCHRIFT

Als u het niet eens bent met een besluit van de Sociale Verzekeringsbank dan bestaat de wettelijke mogelijkheid om tegen het besluit in bezwaar te komen. Een dergelijke procedure moet tijdig worden gestart, aangezien een bezwaarschrit binnen zes weken na dagtekening door de SVB moet zijn ontvangen. Een bezwaarschrift dat niet tijdig wordt ingediend wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het besluit dat aan u werd verzonden in rechte komt vast te staan. U kunt daar later dan niet meer op terug komen.

Als uw AOW of kinderbijslag is beeindigd of uw aanvraag is afgewezen, dient u eerst in bezwaar te komen tegen het bestreden besluit, voordat u uw geschil kunt voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Het is van belang daarbij uw zaak goed voor te bereiden. In de praktijk kan een bezwaarprocedure gecompliceerd verlopen, doordat het de indiener niet duidelijk is welke gevolgen bepaalde besluiten kunnen hebben. Niet alleen ontvangt u vaak meerdere besluiten waartegen afzonderlijk bezwaar dient te worden gemaakt, ook is het vaak onduidelijk of een brief aan u als belanghebbende daadwerkelijk een besluit is in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als niet vanaf het eerste moment aan een belanghebbende duidelijk is welke gevolgen de SVB voor ogen had met de beschikking, kan dat grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van de bezwaar- of beroepsprocedure. Fouten die in de aanvang van een procedure zijn gemaakt zijn door de werking van de Algemene wet bestuursrecht achteraf vaak niet te herstellen indien niet adequaat wordt gereageerd. De wet verbindt verschillende consequenties aan verschillende beschikkingen. Ook kan het voorkomen dat men niet aan de inhoudelijke (feitelijke) redenen voor een bezwaarprocedure toekomt, omdat een afwijzing van een aanvraag berust op gebreken in de aanvraag. Iedere procedure verdient daarom apart en zorgvuldig te worden bekeken, om er zeker van te zijn dat uw bezwaren op de juiste manieren kenbaar worden gemaakt. Een ervaren advocaat kent de juridische valkuilen en kan u hiervoor behoeden.

Als u ontvankelijk bent in uw bezwaren ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waarbij u uw bezwaren mondeling kunt toelichten. Een bezwaarcommissie is verplicht u in de gelegenheid te stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. Ook hiervoor geldt dat het belanghebbenden vaak niet duidelijk is welke gevolgen de toelichting en het ingediende bezwaarschrift uiteindelijk hebben voor de heroverweging in de bezwaarprocedure. U doet er daarom goed aan professionele rechtshulp in te schakelen. Onze advocaten staan u ook graag bij tijdens de mondelinge behandeling ter hoorzitting.

De SVB dient in de bezwaarprocedure alle feiten en omstandigheden te wegen, waaronder uw persoonlijke belangen en omstandigheden. Na afloop van de procedure ontvangt u een beslissing op bezwaar, waaruit blijkt of de sociale verzekeringsbank uw bezwaren gegrond of ongegrond verklaart. Bent u het niet eens met dit nieuwe besluit, dan kunt u daartegen in beroep bij de bevoegde rechtbank. Klik voor meer informatie over een beroepsprocedure op 'beroep' in het menu op deze pagina.

Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent, en wilt u direct online hulp bij uw bezwaarprocedure? Klik dan op het contactmenu op deze site. Een advocaat met ruime ervaring op het gebied van bezwaarprocedures staat u graag bij in het geschil met de Sociale Verzekeringsbank.

Meer algemene informatie over het recht op AOW treft u hier .

Cp zoek naar informatie over uw specifieke zaak? Neem contact met ons op. Gebruik het contactformulier .


Voorbeelden van onze procedures

Pensioen voor gehuwden?

Een client ontvangt van de SVB Leiden een wijziging van zijn AOW-pensioen. In plaats van een AOW-pensioen voor een alleenstaande werd deze gewijzigd naar de norm gehuwden, op basis van het regelmatige contact met zijn ex partner op haar adres. In bezwaar echter werd duidelijk dat de bezoeken slechts verband hielden met de zorg voor hun kind, waarbij slechts bezoek op haar adres mogelijk was. De bezwaren zijn gegrond verklaard en het AOW pensioen is gecorrigeerd.

Toekenning kinderbijslag

Een cliente remigreert van Spanje naar Nederland met haar kinderen, maar ontvangt geen kinderbijslag omdat haar partner niet meeverhuist. De SVB vindt dat er geen sprake is van een duurzame band met Nederland. In bezwaar wordt dit besluit herzien, op basis van stukken waaruit volgt dat zij reeds lange tijd eerder de remigratie had gepland, en onder meer op basis van inschrijving van de kinderen op school. Bezwaar gegrond verklaard.

Duurzaam gescheiden

De norm van twee duurzaam gescheiden levende partners wordt gewijzigd naar de norm van gehuwden op basis van het contact tussen de eerdere partners. Er bestaan nog wel financiele banden, maar door de aandoening van een van de partners is het niet mogelijk contact te hebben, of een huishouding te voeren. De SVB geeft clienten geen gelijk en verklaart het bezwaar ongegrond. De rechtbank vernietigt echter dat besluit en stelt vast dat sprake moet zijn van AOW-pensioen naar de norm van alleenstaanden. Ook in deze procedure worden de kosten vergoed.

Terugvordering ANW en boete

Op basis van inkomen dat cliente heeft genoten besluit de SVB de toegekomen betalingen over verschillende jaren terug te vorderen. Omdat zij te veel heeft gewerkt wordt cliente terugwerkend arbeidsgeschikt geacht op basis van haar inkomen. De vordering bedraagt ruim 35.000 euro, en aan haar wordt een boete opgelegd van enkele duizenden euro's. Cliente heeft echter steeds haar inkomsten opgegeven. Haar bezwaren worden ongegrond verklaard en er volgt beroep bij de rechtbank. Daags voor de zitting besluit de SVB dat van terugvordering moet worden afgezien omdat cliente niet verwijtbaar heeft gehandeld. De bezwaren worden alsnog gegrond verklaard en de vordering en boete vervallen.

Probleem WLZ

Een client keert na een periode in het buitenland te hebben verbleven terug naar Nederland en schrijft zich hier ook weer in. Voor de zorgverzekering is een WLZ verklaring nodig van de Sociale Verzekeringsbank. Client ontvangt die, maar de ingangsdatum is onjuist vermeld. De SVB wordt hierop gewezen maar geeft geen besluit af met juiste datum. Voor client wordt bezwaar ingesteld. Het bezwaar wordt gegrond verklaard, maar daarmee eindigen de problemen niet. Het nieuwe besluit is zo geformuleerd dat het lijkt alsof de WLZ maar tijdelijk van toepassing is, en client krijgt dus nog steeds geen verzekering. Een spoedprocedure bij de bevoegde rechtbank leidt alsnog tot een snelle afgifte van het juiste besluit. Client verkrijgt daarmee alsnog zijn ziektekostenverzekering na het overleggen van het nieuwe besluit


Kinderbijslag

Problemen met de kinderbijslag kunnen ontstaan als er wordt getwijfeld aan het woon- of hoofdadres van het kind, of als niet voldoende duidelijk is wie de zorg voor het kind heeft. De sociale verzekeringsbank kan de kinderbijslag stopzetten of terugvorderen. Voor herstel is een bezwaarprocedure vaak noodzakelijk. Bij spoed kan een procedure bij de rechtbank worden gestart.

AOW

Recht op AOW pensioen is afhankelijk van leeftijd, woonsituatie en mogelijk verblijf in het buitenland voor de opbouw van het recht op AOW. In veel gevallen waarbij de AOW wordt gewijzigd bestaat een geschil over het hoofdverblijf van partners die wel een relatie hebben maar niet samenwonen. Soms wordt fraude verweten en is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk.


Persoonsgebonden budget

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), ook bij hulp in het huishouden. Met dit budget koopt u zelf zorg in. Geschillen kunnen ontstaan bij afwijzing van de PGB aanvraag of bijvoorbeeld problemen met de zorgovereenkomst of declaratie.


Probleem met de sociale verzekeringsbank? Neem contact op.