Beroepsprocedure tegen sociale verzekeringsbank

Bent u niet tevreden bent met de uitkomst van een bezwaarprocedure, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de bestuursrechter van de bevoegde rechtbank in uw arrondissement. Een beroepschrift tegen een beslissing op bezwaar van het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats dient binnen zes weken na dagtekening van dit besluit door de rechtbank te zijn ontvangen. Ook voor deze procedure geldt dat alleen een beroepschrift dat binnen de in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven termijn door de bevoegde rechtbank is ontvangen in behandeling wordt genomen.

De bestuursrechter beoordeelt de beslissing op bezwaar van uw gemeente, en houdt zich daarbij strikt aan de voorgeschreven vereisten die volgen uit de wet. Kennis van zowel de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand is hierbij van belang, aangezien aan alle formele vereisten voor zowel de beroepsprocedure als de eerdere bezwaarprocedure(s) moet zijn voldaan. Vaak is er sprake van diverse besluiten, die afzonderlijk van elkaar worden behandeld. Hoewel het instellen van een beroepsprocedure in de regel niet gecompliceerd is, is er in de praktijk vaak sprake van verschillende procedures en (deel)besluiten die onderling samenhangen. Voor een belanghebbende is vaak onduidelijk welke gevolgen bepaalde (deel)besluiten nou eigenlijk hebben, wat kan leiden tot onaangename verrassingen tijdens de behandeling van het beroepschrift. Zo is het zaak om alle overwegingen van het college van burgemeester en wethouders (uw gemeente) afzonderlijk aan te vechten. Blijft dit achterwege, dan kan de rechtbank een beroepschrift geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat u dan aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak niet toekomt. U kunt daar in een later stadium niet meer op terug komen. Ten slotte is kennis van recente rechtspraak (jurisprudentie) bij een procedure voor de bestuursrechter noodzakelijk.

Ervaren advocaten kunnen u voor inhoudelijke en procedurele hindernissen behoeden, en ervoor zorg dragen dat uw argumenten duidelijk en volledig aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Bijna altijd is goedkope of kosteloze rechtsbijstand mogelijk, wel moet u bij een procedure rekenen met het griffierecht ten bedrage van € 45,00. Neemt u voor meer informatie omtrent beroepsprocedures vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze site. U ontvangt spoedig een reactie.