Na uitspraak van de bestuursrechter in uw procedure kunt u, als u niet in het gelijk bent gesteld, tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van AOW of kinderbijslag.. De Centrale Raad beoordeelt of de bestuursrechter de rechtsvraag in uw procedure(s) juist heeft beantwoord, en of wel op alle formele vereisten die de algemene wet bestuursrecht aan een procedure verbindt is voldaan. Voor het instellen van hoger beroep geldt eveneens een wettelijke beroepstermijn van zes weken.

Bij het indienen van een hoger beroepschrift geldt dat - in beperkte mate - nog nieuwe feiten of omstandigheden aan de Raad kunnen worden voorgelegd, voor zover deze vallen binnen de omvang van het geschil, dus het besluit dat u in eerste instantie heeft ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. De Raad is bevoegd te oordelen over het gehele verloop van de bezwaar - en beroepsprocedure, zowel feitelijk als procedureel. Een advocaat kan u bijstaan en adviseren in de gevolgen van de eerdere bezwaar- en beroepsprocedure bij het hoger beroep. Aangezien de Raad zich tevens buigt over rechtsvragen in laatste instantie, is het van belang uw zaak goed voor te bereiden. Met name kennis van jurisprudentie - eerdere uitspraken- is daarbij van belang.